Zasady rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia podyplomowe "Inżynieria Cyberbezpieczeństwa"

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są w kolejności zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się poprzez system informatyczny "Rekrutacja PW". Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://irk.pw.edu.pl
Limit miejsc: 32 osoby
Minimalna liczba uczestników konieczna do uruchomienia edycji studiów: 16
Decyzję o spełnieniu przez kandydata warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
W przypadku osób niebędących obywatelami polskimi, przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora.
Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się uczestnikiem studiów, jeżeli w wyznaczonym terminie:
  • dostarczy do sekretariatu studiów wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany z systemu informatycznego „Rekrutacja PW”) oraz kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzi własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu studiów podyplomowych i zobowiązanie do stosowania się do niego;
  • otrzyma od kierownika studiów podyplomowych potwierdzenie przyjęcia na studia, na adres e-mail podany we wniosku;
  • podpisze „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW” i wniesie opłatę za studia, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie;
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przedstawić certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Rekrutacja na edycję 2023/2024: Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie studiów do 24 września 2023 r., w godzinach 9.00-15.00. Niedostarczenie kompletu dokumentów w terminie oznacza rezygnację ze studiów.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search