Zasady studiowania

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami studiowania na studiach podyplomowych "Inżynieria Cyberbezpieczeństwa"

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW:  Uchwała nr 428/XLIX/2019

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów obejmuje 210 godzin i trwa 2 semestry (jedną edycję studiów), zgodnie z kalendarzem roku akademickiego.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, około 2 zjazdów w miesiącu, według harmonogramu na daną edycję studiów. Każdy dzień to 4-8 godz. lekcyjnych (w godz. 9.15 - 15.00) wykładów i/lub zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń/laboratoriów/projektów.
Studia prowadzone będą w trybie stacjonarnym i zdalnym z wykorzystaniem metod nauczania na odległość i dodatkowo wspomagane zdalnymi platformami nauczania z dziedzin teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa.
Zajęcia praktyczne (ćwiczenia/laboratoria/projekty) mogą być prowadzone w grupach zajęciowych liczących maks. 16 uczestników. 
Stacjonarne formy zajęć będą odbywać się w laboratoriach i salach gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Studia prowadzone są w języku polskim.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I OTRZYMANIA ŚWIADECTWA

Ukończenie studiów podyplomowych następuje, gdy uczestnik:

  • uzyskał wszystkie zaliczenia przedmiotów przewidziane planem studiów,
  • uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu końcowego (testu oraz projektu końcowego).
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dopuszczalne są następujące oceny na świadectwie końcowym:
  • celująca,
  • bardzo dobra,
  • dobra,
  • dość dobra,
  • dostateczna.

ZALICZENIA I EGZAMINY

Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studiów podyplomowych. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr oraz ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych w danym semestrze. 
W ciągu roku akademickiego są przeprowadzane 2 kolokwia semestralne (po zakończeniu każdego semestru) oraz egzamin końcowy. Kolokwia mają formę testów pisemnych obejmujących całość programu danego semestru. Słuchacz otrzymuje osobną ocenę z każdego przedmiotu. W harmonogramie studiów jest przewidziany również termin na dodatkowy zjazd poprawkowy. 
Egzamin końcowy złożony jest z testu końcowego oraz części praktycznej zwanej projektem końcowym, realizowanym w formie gry projektowej.

Praca końcowa ma formę projektu zespołowego. Każdy zespół projektowy otrzymuje inny temat do realizacji. Tematy odnoszą się do zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów tworzących program studiów. Zadaniem każdego zespołu jest przeprowadzanie analizy teoretycznej i prac praktycznych w zakresie proponowanego tematu. Efektem końcowym prac jest raport. Obrona pracy końcowej ma formę prezentacji oraz dyskusji podczas seminarium z udziałem innych uczestników studiów podyplomowych. Oceny obrony pracy dokonuje komisja powołana przez Dziekana na wniosek  kierownika studiów podyplomowych. W wypadku negatywnej oceny komisji lub nieprzystąpienia przez słuchacza do obrony pracy kierownik studiów wyznacza dodatkowy termin obrony nie później niż jeden miesiąc od pierwszego terminu.
Przy zaliczeniach i egzaminach stosowana jest skala ocen przewidziana przez „Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej”:
5,0 - pięć lub bardzo dobry
4,5 - cztery i pół lub ponad dobry
4,0 - cztery lub dobry
3,5 - trzy i pół lub dość dobry
3,0 - trzy lub dostateczny
2,0 - dwa lub niedostateczny

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search